fbpx

Privacyverklaring

Contact

Als WoodKid VZW zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van deze privacyverklaring, of in algmene zin, vragen heeft hierover of contact wenst op te nemen, kan dit via onderstaande contactgegevens:

WoodKid vzw
Wijgmaalbroek 93
3018 Wijgmaal
info@woodkid.be
0477 73 50 10

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden door WoodKid vzw verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

 • Op contractuele basis (medewerkers).
 • Om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van WoodKid vzw (inschrijvingsformulier).
 • Omwille van vitaal belang (medische fiches).
 • Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.
 • Het bekomen van subsidiëring door de overheid (kampen).

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen en opslaan, verzamelen of verwerken:

 • Persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, email (alle activiteiten).
 • Identiteitsgegevens uitgegeven door de overheid: identiteitskaaartnummer (medewerkers).
 • Rijksregisternummer (medewerkers).
 • Rekeningnummer (medewerkers).
 • Persoonlijke kenmerken: geslacht, geboortedatum, geboorteplaats (kampen)
 • We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Verzekering van de deelnemers aan activiteiten (KBC ongevallenverzekering).
 • Accommodaties van de activiteiten (ifv brandveiligheid worden je naam en leeftijd meegedeeld).
 • Het verzorgen van de internetomgeving (webhosting 311, Telenet en Proximus)
 • Het verzorgen van de IT- infrastructuur (Google, Facebook).
 • Het verzorgen en verspreiden van nieuwsbrieven en uitnodigingen (Mailchimp)
 • Toekennen van ledenvoordeel bij partners (Vaude).

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken we hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier toestemming voor geeft. U heeft het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Bewaartermijn

WoodKid vzw bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet vereist, namelijk 5 jaar.

Uw rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage en recht op controle of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Bovenaan dit privacy statement staat hoe je contact met ons kan opnemen. Tevens kan u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacycommissie. Dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Wijziging privacy statement

WoodKid vzw kan zijn privacy statement wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website of via de nieuwsbrief.

Bescherming van data

WoodKid vzw zal er alles aan doen om uw gegevens zowel on- als offline maximaal te beschermen via een degelijke bescherming van ons softwaresysteem en interne richtlijnen voor medewerkers. Mocht het ondanks alle inspanningen toch gebeuren dat uw gegevens in gevaar komen, brengen we u hiervan op de hoogte en informeren we de privacycommissie hiervan.

Portretrechten

Tijdens de activiteiten van WoodKid vzw zal er beeldmateriaal gemaakt worden. Indien u liever niet heeft, dat u hierin verschijnt, kan u dit aangeven op het inschrijvingsformulier én bij de start van de activiteiten. Indien wij geen reactie ontvangen van u, gaan we ervan uit dat uw portret getoond kan worden.